Make your own free website on Tripod.com

สารละลายบัฟเฟอร์ (Buffer Solution)


สารละลายบัฟเฟอร์

สารละลายบัฟเฟอร์(buffer solution)หมายถึงสารละลายของกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อน
หรือคู่เบสของกรดอ่อน หรือหมายถึงสารละลายของเบสอ่อนกับเกลือของเบสอ่อน
หรือคู่กรดของเบสอ่อนนั้น สมบัติของสารละลายบัฟเฟอร์ คือ รักษาสภาพ PH ของสารละลายเอาไว้โดยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยมากเมื่อเติมกรดแก่หรือเบสแก่
จำนวนเล็กน้อยลงไปการเตรียม ทำได้โดยการเติมกรดอ่อนลง
ในสารละลายเกลือของกรดอ่อน หรือการเติมเบสอ่อนลงในสารละลายเกลือของเบสอ่อน
ตัวอย่างสารละลายบัฟเฟอร์ เช่น
           1.บัฟเฟอร์ของกรดอ่อนกับคู่เบสของกรดอ่อน(เกลือ)
เช่น CH3COOH/CH3COONa มี PH <7
           2.บัฟเฟอร์ของเบสอ่อนกับคู่กรดของเบสอ่อน(เกลือ)
เช่น NH3OH/NH4Cl มี PH >7
การคำนวณเกี่ยวกับบัฟเฟอร์
                1. PH = Pka + log [salt]/[Acid]
                2. POH=PKb +log[salt]/[Base]
Ex 29.a. จงคำนวณหา PH ของสารละลาย 1.00M CH3COOH และ
1.00M CH3COONa(Ka ของ CH3COOH=1.8x10-5ที่ 25OC)
วิธีทำ CH3COONa(s)— CH3COO- (aq) + Na+(aq)
                        CH3COOH + H2O= CH3COO- + H3O+
ความเข้มข้นเริ่มต้น 1.00                      1.00 -
ขณะเปลี่ยนแปลง       -x                             +x                  +x
ที่สมดุล              1.00-x                     1.00+x                  +x
              Ka =[ CH3COO- ][ H3O+]/[ CH3COOH ]
              1.8x10-5 = x(1.00)/1.00
                        x =[ H3O+] =1.8x10-5
                        PH =-log[ H3O+]
                              =-log(1.8x10-5) = 4.74
b. เมื่อเติม 0.02M OH- ลงในสารละลาย a. PH จะเป็นเท่าใด
วิธีทำ                                 CH3COOH + OH- =CH3COO- + H2O
เมื่อเริ่มต้น                             1.00M                     1.00M
เติมเบส                                                   0.02M
ขณะเปลี่ยนแปลง                     -0.02 M   -0.02M    +0.02M
หลังจากปฏิกิริยา 0.98M ~0M 1.02M
           PH = Pka + log [ CH3COO- ]/[ CH3COOH ]
                  =-log(1.8x10-5) +log(1.02/0.98)
                  = 4.77
c.เมื่อเติม 0.02M H3O+ ลงในสารละลาย a. PH จะเป็นเท่าใด
                      CH3COO- + H3O+ =CH3COOH + H2O
เมื่อเริ่มต้น        1.00M                           1.00M
เติมกรด                                 0.02M
ขณะเปลี่ยนแปลง-0.02M       -0.02M      +0.02M
หลังจากปฏิกิริยา 0.98M ~0M 1.02M
              PH = Pka + log [ CH3COO- ]/[ CH3COOH ]
                     =-log(1.8x10-5) +log(0.98/1.02)
                      = 4.72


** คำแนะนำ เมื่อนักเรียนทำการศึกษาเนื้อหาจนเข้าใจดีแล้วให้ทำการประเมินตนเอง
โดยการทำแบบฝึกหัด....ให้ click ที่นี่**

กลับไปยังหน้าแรก