Make your own free website on Tripod.com

เว็บไซต์ประกอบการเรียนวิชาเคมี

โดยนักเรียนชั้น ม.6/8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

เรื่อง กรด-เบส(ACID-BASE)
******************************************************************************
โดยนักเรียนชั้นม.6/8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
E-mail: art_binthai@hotmail.com
School: Khonkaen Wittayayon School
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
แนะนำหรือติชม contact me

******************************************************************************


        จุดประสงค์การเรียนรู้(Objective)

1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารละลายอิเล็กโตรไลต์
2.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส
และ เบรินสเตด-ลาวรี
3.เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการระบุโมเลกุลหรือไอออนที่เป็นคู่กรด-เบส
4.เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในการแตกตัวของกรด-เบส ตลอดจนมีทักษะในการหาร้อยละการแตกตัวของกรด-เบส ความเข้มข้นของ H3O+ , OH- และค่าคงที่การแตกตัวของกรด-เบส
5.เพื่อให้นักเรียนสามารถในการระบุค่าคงที่สมดุลของน้ำ มีความรู้ ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงสมดุลของน้ำเมื่อเติมกรด-เบส และมีทักษะสามารถคำนวณหาความ เข้มข้นของ H3O+ , OH- และค่า PH ของสารละลาย 6.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิกิริยาการสะเทิน ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส พร้อมทั้งหลักการไทเทรตและมีทักษะในการทำการไทเทรตหาความเข้มข้นของสาร ละลายกรด-เบส
7.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสารละลายบัฟเฟอร์และการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเติมกรดหรือเบสลงในสารละลายบัฟเฟอร์


เนื้อหา(Content)


สารละลายอิเล็กโทรไลต์
ทฤษฎีกรด-เบส
การแตกตัวของกรด-เบส
PH ของสารละลาย
ปฏิกิริยาของกรด-เบส
การไทเทรตกรด-เบส
สารละลายบัฟเฟอร์
แบบฝึกหัด

เคาน์เตอร์นับจำนวนผู้ชม

*หมายเหตุ : กำลังอยู่ในระหว่างพัฒนา Website หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย